1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. tento  reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na služby ponúkané a poskytované prevádzkovateľovi

1.2. tento reklamačný poriadok je záväzný pre prevádzkovateľa rovnako aj pre uchádzača

1.3. týmto reklamačným poriadkom prevádzkovateľ informuje uchádzača o rozsahu,  podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie,  vrátane údajov o tom kde možno reklamáciu uplatniť

1.4. tento reklamačný poriadok je umiestnený na internetovej adrese prevádzkovateľa www.autoskola.pro

1.5.Momentom uhradenia sumy za služby alebo podpisom dohody uchádzač vyhlasuje,  že bol oboznámený s reklamačným poriadkom a sú súhlas s ním.

2)  DEFINÍCIA POJMOV

2.1. Prevádzkovateľ sa rozumie spoločnosť AUTOŠKOLA PRO, s.r.o., VOJTECHA TVRDÉHO 777/12,  010 01 ŽILINA, IČO:  50820281, DIČ:  212 048 5334, IČ DPH: SK212 048 5334, prevádzka: AUTOŠKOLA.PRO,  VEĽKÁ OKRUŽNÁ 17, 01001 ŽILINA (ďalej len “prevádzkovateľ”)

2.2. Uchádzačom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá zakúpila od prevádzkovateľa službu, respektíve uzatvorila dohodu o absolvovaní kurzu (ďalej len “dohoda”) a osoba,  ktorá má právo na uplatnenie nároku zo zodpovednosti za vady (ďalej len “uchádzač”)

2.3.  Spotrebiteľom sa rozumie uchádzač (osoba),  ktorá využíva poskytované služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu osôb určených v zmluvnom vzťahu

2.4.  Službou sa rozumejú služby ponúkané a poskytované prevádzkovateľom,  ktoré sú uvedené v aktuálne platnom cenníku umiestnenom na internetovej adrese prevádzkovateľa

2.5. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby

2.6.  Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odstránením vady poskytnutej služby,  výmenou služby za inú,  vrátením uhradenej sumy za poskytnutú službu, vyplatením primeranej zľavy z uhradenej sumy za poskytnutú službu alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie

3)  ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

3.1. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že služba poskytnutá uchádzačovi bude spĺňať požiadavky na kvalitu ponúkanej služby v súlade s charakterom ponúkanej služby a v súlade so zákonom 93/2005 Z.z. zákon o autoškolách (ďalej len ”zákon”),  ktorým sa prevádzkovateľ pri ponúkaní a poskytovaní služieb riadi

3.2.  prevádzkovateľ zodpovedá za vady ponúkanej a poskytovanej služby po dobu jej poskytovania uchádzačom

4)  UPLATNENIE REKLAMÁCIE

4.1. Uchádzač je oprávnený uplatniť si reklamáciu:

 1. a) na kvalitu poskytovanej služby
 1. b) na správnosť uhradenej sumy za poskytnutú službu, ak má dôvodnú pochybnosť, že suma za službu nebola v súlade s dohodou alebo platným cenníkom prevádzkovateľa

4.2. Reklamáciu si musí uchádzač uplatniť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej služby alebo nesúlad uhradenej sumy s dohodnutou, najneskôr však do 30 dní, inak právo na reklamáciu zaniká

4.3. Reklamáciu podľa bodu 4.1.  si môže uchádzač uplatniť:

 1. a) písomne na adrese prevádzkovateľa
 1. b) elektronicky na e-mailovú adresu prevádzkovateľa cez elektronický formulár na internetovej adrese prevádzkovateľa
 1. c) osobne na adrese prevádzky prevádzkovateľa vyplnením reklamačného protokolu

4.4.  kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uverejnené na jeho internetovej adrese.  pre uplatnenie reklamácie vyplní reklamačný protokol (viď. príloha – reklamačný protokol)  dostupný na internetovej adrese prevádzkovateľa.  v reklamačnom protokole uchádzač uvedie svoje osobné kontaktné údaje,  presne označí a opíše vadu služby,   spôsob akým sa vada prejavuje,  ako aj časové vymedzenie kedy podľa uchádzača došlo k obmedzeniu kvality poskytnuté služby resp. pochybeniu v správnosti vyúčtovanej sumy za poskytnutú službu.  V reklamačnom protokole uchádzač ďalej uvedie,  ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie ( osobne,  poštou,  elektronicky). V prípade reklamácie správnosti vyúčtovania sumy za poskytnutú službu musí uchádzač uviesť aj účtovné obdobie,  ktorého sa reklamácia týka.

4.5.  Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené uchádzačom v ním uplatnenej reklamácií a za nemožnosť doručenia písomností na uchádzačom uvedenú kontaktnú adresu

4.6. Reklamačný protokol uchádzač do ruky prevádzkovateľovi osobne na prevádzku, elektronicky alebo poštou na adresu prevádzky

4.7. Uplatnenie reklamácie na správnosť vyúčtovanej sumy za poskytovanú službu nemá odkladný účinok na úhradu sumy, t.j. nezbavuje uchádzača povinnosti zrealizovať úhradu v dohodnutej lehote

4.8.  prevádzkovateľ vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality služby spôsobili:

 1. a) okolnosti vylučujúce zodpovednosť prevádzkovateľa t.j. objektívne skutočnosti,  za ktoré prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť ( živelné pohromy,  poveternostné podmienky,  pandémia, lockdown,  núdzový stav, vojenský stav a pod.)
 1. b) Neodborné alebo neoprávnené zásahy uchádzača do nastavení služieb alebo iných tretích osôb, ktorým uchádzač umožnil vedome alebo nevedome,  nevedomosťou takýto zásah
 1. c) Alebo ak si uchádzač uplatnil reklamáciu po uplynutí 30 dní odo dňa,  keď vadu na službe alebo nesprávnosť vyúčtovania zistil

4.9. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň,  keď si uchádzač uplatnil reklamáciu u prevádzkovateľa, t.j.  deň kedy je písomná reklamácia doručená prevádzkovateľovi.  V súlade s bodom 4.6. v prípade, ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky požadované údaje podľa bodu 4.4., reklamačné konanie začína až dňom doručenia všetkých požadovaných údajov. Ak uchádzač ani na výzvu prevádzkovateľa nedoplní chýbajúce údaje v stanovenej lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie reklamácie,  bude reklamácia zamietnutá ako nedôvodná.

5)  VYBAVENIE REKLAMÁCIE

5.1. Pri osobnom doručení reklamačného poriadku a začatie reklamačného konania vytvorí zamestnanec prevádzkovateľa kópiu protokolu, ktorú overí svojím podpisom, potvrdí prevzatie originálu reklamačného protokolu a podpísanú  kópiu odovzdá uchádzačovi ako potvrdenie o prijatí-uplatnenie reklamácie

5.2.  Pri doručení reklamačného protokolu elektronicky alebo prostredníctvom pošty doručí prevádzkovateľ uchádzačovi kópiu alebo PDF súbor reklamačného protokolu podpísanú zamestnancom prevádzkovateľa ako potvrdenie o prijatí reklamácie.Protokol sa doručí na kontaktnú adresu,  prípadne e-mailovú adresu uvedenú uchádzačom.  protokol sa doručí najneskôr však s dokladom vybavení reklamácie.

5.3.  Prevádzkovateľ prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu pri uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď,  v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

5.4.  Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie v bode 5.3.  má užívateľ právo od dohody odstúpiť alebo právo na výmenu služby za inú ak to umožňuje zákon 280/2006 Z.z.

5.5. O vybavení reklamácie vystaví prevádzkovateľ uchádzačovi protokol o vybavení reklamácie (viď. bod 4) Uplatnenie reklamácie) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie,  ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním protokolu prevádzkovateľ splní svoju povinnosť,  ktorá mu vyplýva z reklamácie

5.6. O vybavení reklamácie informuje prevádzkovateľ uchádzača elektronicky alebo prostredníctvom pošty zaslaním protokolu o vybavení reklamácie prípadne len zaslaním informácie,  že uchádzačová reklamácia je vybavená,  môže sa osobne zastaviť a prevziať si protokol s reklamovanou službou.

5.7. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ich na požiadanie orgánu dozoru na nazretie.  Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie,  dátume a spôsobe vybavenia reklamácie,  poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie

6) SPÔSOBY VYBAVENIA REKLAMÁCIE

6.1.  ak sa na poskytovanej službe vyskytne vada,  ktorú možno odstrániť,  má uchádzač právo na jej bezplatné včasné a riadne odstránenie.  Prevádzkovateľ Je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje prevádzkovateľ

6.2.  Uchádzač má právo odstúpiť od dohody:

 1. a) ak ponúkaná služba vykazuje vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne využívať ako služba bez vady
 1. b) ide síce o odstrániteľné vady, avšak uchádzač nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady službu riadne využívať. Za opätovné vyskytnutie vady sa považuje stav,  ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po najmenej dvoch predchádzajúcich odstráneniach.
 1. c) ide Síce o odstrániteľné vady,  avšak uchádzač nemôže pre väčší počet vád službu riadne využívať.  za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady,  ktoré bránia riadnemu využívaniu služby
 1. d) ak prevádzkovateľ nevybaví reklamáciu v 30 dňovej lehote. V tomto prípade sa má za to,  že ide o neodstrániteľnú vadu

6.3. V prípadoch uvedených v bode 6.2. sa môže prevádzkovateľ dohodnúť s uchádzačom o vybavení reklamácie výmenou reklamovanej služby za inú

6.4.  ak sa na ponúkanej službe objavia iné neodstrániteľné vady, má uchádzač právo na primeranú zľavu zo sumy služby

6.5.  pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z dohodnutej sumy sa prihliadne na charakter vady,  dobu jej trvania a možnosť ďalšieho využitia služby. O výške poskytovanej zľavy rozhodne prevádzkovateľ

6.6.  prevádzkovateľ vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. a) odstránením vady poskytovanej služby
 2. b) výmenou služby za inú Ak tu umožňuje zákon 2802006 Z.z. po predchádzajúcej dohode s uchádzačom
 3. c) vrátenie sumy uhradenej za poskytovanú službu resp. odstúpením od dohody
 4. d) vyplatením primeranej zľavy zo sumy poskytovanej služby
 5. e) odôvodneným zamietnutím reklamácie

6.7.  v prípade uznania reklamácie týkajúcej sa správnosti uhradenej sumy,  poskytovateľ zaúčtuje oprávnene reklamovanú sumu za službu v najbližšom  zúčtovacom období, Prípadne obdobiach až do vrátenia celej reklamovanej sumy.  Prípadne sa dohodne s uchádzačom na predĺženie predplatného obdobia poskytovania služby.  pokiaľ bola suma účtovaná za jednorázovo poskytnutú službu, suma v oprávnenej reklamovanej výške sa uchádzačovi vráti

7)  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1.  tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.9.2021

7.2.  prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia

7.3.  dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany prevádzkovateľa vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia – Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1

Reklamačný protokol