VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PLATNÉ OD 01.07.2023

 • ÚVODNÉ USTANOVENIA A DEFINÍCIE POJMOV
  • ) Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ( ďalej len “ VOP “ ) sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou Autoškola PRO, s.r.o., Veľká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina,

IČO: 50820281 , DIČ: 2120485334 , IČDPH: SK2120485334 , Tel. kontakt: +421 948 90 50 30

( ďalej len prevádzkovateľ ) a fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení dohody nekoná v rámci svojej obchodnej príp. inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania ( ďalej len “ uchádzač “ ), pri poskytovaní, predaji služieb a tovarov výcvikového zariadenia v zmysle zákona o autoškolách 93/2005 z.z. v platnom znení ( ďalej len “ autoškola “ ) dohodou o absolvovaní kurzu v autoškole ( ďalej len “ dohoda “ ) v zmysle občianskeho zákonníka

v platnom znení.

 • ) Sídlo prevádzky prevádzkovateľa autoškoly sa nachádza na adrese Veľká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina, tel. kontakt +421 948 90 50 30 , internetová adresa autoskola.pro ( ďalej len “ prevádzka “ )
 • ) Zmluvný vzťah medzi uchádzačom a prevádzkovateľom je uzavretý podpísaním dohody alebo uzatvorením dohody cez e-shop na internetovej adrese prevádzkovateľa.
 • ) Ak k uzavretiu dohody nedôjde fyzicky ale prostredníctvom e-shopu prevádzkovateľa, zmluvné strany sa riadia režimom zásielkového predaja v zmysle zákona 102/2014 z.z.
 • ) Predmetom dohody je poskytnutie kurzu súvisiaceho s činnosťou prevádzkovateľa v rozsahu dohodnutom podľa ustanovenia § 7 ods.6 pism.k zákona 102/2014 z.z. a teda uchádzač nemôže odstúpiť od dohody inak ako v lehote a podmienkach uvedených vo VOP prevádzkovateľa
 • ) Uchádzač uzatvorením písomnej dohody alebo uzatvorením dohody cez e-shop prevádzkovateľa potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je reklamačný poriadok uverejnený na internetovej adrese prevádzkovateľa a súhlasí s ním. Uchádzač je dostatočným spôsobom upozornený na tieto VOP, má možnosť sa s nimi oboznámiť ešte pred uzatvorením dohody.
 • ) Uchádzač pri uzatvorení dohody odovzdáva prevádzkovateľovi svoje údaje v rozsahu uvedenom v dohode, nutné pre kompletné uzatvorenie dohody.
 • ) Prevádzkovateľ ponúka svoje služby ( ďalej len “ kurz “ ) pre uchádzačov, ktorí sú alebo nie sú držiteľmi vodičského oprávnenia
 • ) Prevádzkovateľ ponúka predaj svojich kurzov osobne fyzicky alebo elektronicky cez svoj internetový obchod ( ďalej len “ e-shop “ ) na internetovej adrese autoskola.pro
 • CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY

2.1 ) Cena kurzu je stanovená cenníkom prevádzkovateľa pre jednotlivé prevádzky samostatne. Ceny v cenníku sú uvádzané so zľavami alebo bez, v závislosti od aktuálnej ponuky prevádzkovateľa. Cenník je uverejnený na internetovej stránke prevádzkovateľa. Ceny uvedené v cenníku môže prevádzkovateľ meniť bez ohlásenia, spravidla raz za 30 dní na prelome mesiaca. Lehota, počas ktorej je prevádzkovateľ viazaný svojou ponukou a cenou je uvedená v cenníku na internetovej stránke prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu ceny v nadväznosti na ekonomické zmeny, aktuálne akcie a podobne. Celková cena kurzu so všetkými zľavami, doplnkami bude vždy uvedená a označená uchádzačovi pred uzatvorením dohody fyzicky na prevádzke alebo e-shope. Celkovú cenu je možné upraviť len dodatkom k dohode, ktorý musí byť potom vždy neoddeliteľnou súčasťou dohody. Všetky ceny uvedené v platnom cenníku sú vždy uvedené s DPH.

2.2 ) Možné spôsoby platby :

– v hotovosti na pobočke prevádzkovateľa

– bezhotovostným prevodom na účet prevádzkovateľa

– na splátky ( v hotovosti, prevodom na účet, platobnou kartou )

– platobnou kartou cez internet ( momentálne nie je v ponuke )

2.3 ) Platba v hotovosti na pobočke prevádzkovateľa :

Ak si uchádzač zvolí túto možnosť platby kurzu a platbu zrealizuje na pobočke prevádzkovateľa tak bude uchádzačovi vydané potvrdenie o prijatí platby.

2.4 ) Platba bezhotovostným prevodom na účet prevádzkovateľa :

Ak si uchádzač zvolí túto možnosť platby kurzu, tak budú uchádzačovi automaticky doručené na e-mail, ktorý uviedol v dohode, pokyny ako postupovať pri platbe. Po zaevidovaní platby na účet prevádzkovateľa, bude uchádzačom doručené potvrdenie o prijatí platby na e-mail. Tento úkon sa vykoná spravidla na druhý pracovný deň od zaevidovania platby. Platba musí byť zaevidovaná na účet prevádzkovateľa najneskôr do 5 pracovných dní , ináč bude dohoda považovaná za zrušenú.

2.5 ) Platba na splátky ( v hotovosti, prevodom na účet, platobnou kartou ) :

Ak si uchádzač zvolí túto možnosť platby kurzu musí prvú platbu zrealizovať najneskôr v deň začiatku výučby a v minimálnej výške 400,- EUR. Zvyšná neuhradená časť kurzu musí byť uhradená najneskôr do 30 dní od prvej realizovanej úhrady platby. Ostatné náležitosti spôsobu platby sa uplatnia primerane podľa bodov 2.3) , 2.4) , 2.6)

2.6 ) Platba platobnou kartou cez internet ( momentálne nie je v ponuke ) :

Ak si uchádzač zvolí túto možnosť platby kurzu a platbu zrealizuje kartou cez internet prostredníctvom platobnej brány, tak po dokončení transakcie a zaevidovaní platby na účet prevádzkovateľa, bude uchádzačovi doručené potvrdenie o prijatí platby na e-mail, ktorý uviedol v dohode. Tento úkon sa vykoná spravidla na druhý pracovný deň od zaevidovania platby.

3.) ZÁKLADNÉ PODMIENKY

3.1 ) Prevádzkovateľ postupuje pri výučbe podľa platnej legislatívy a podľa predpísanej učebnej osnovy

3.2 ) Prevádzkovateľ môže uchádzačovi poskytnúť po ukončení kompletnej praktickej výučby ďalšiu praktickú výučbu.

3.3 ) Uchádzač si môže s prevádzkovateľom dohodnúť a zakúpiť rôzne ďalšie doplnky nad rámec predpísanej učebnej osnovy.

3.4 ) Prevádzkovateľ zabezpečí bezplatne uchádzačovi elektronickú čipovú kartu ( ďalej len “ EČK “ ) na elektronickú evidenciu výučby uchádzača

3.5 ) Prevádzkovateľ bude považovať dohodu za uzatvorenú až po doručení platnej lekárskej prehliadky, na predpísanom tlačive, na adresu prevádzky prevádzkovateľa. Predpísané tlačivo musí byť doručené najneskôr v deň začiatku výučby.

3.6 ) Uchádzač si môže dohodnúť s prevádzkovateľom konkrétny mesiac v roku na absolvovanie kurzu. Pri garantovaní termínu kurzu na konkrétny mesiac v roku si môže prevádzkovateľ požadovať nevratnú zálohu.

3.7 ) Prevádzkovateľ garantuje služby a benefity, ktoré sú uvedené vo VOP  alebo platnom cenníku prevádzkovateľa

3.8 ) Termín absolvovania kurzu môže závisieť aj od aktuálneho počtu prihlásených uchádzačov do kurzov prevádzkovateľa

3.9 ) Prevádzkovateľ po splnení všetkých potrebných podmienok uchádzačom môže zabezpečiť preskúšanie uchádzača policajným orgánom z odbornej spôsobilosti ( ďalej len “ záverečná skúška “ ) záverečná skúška pozostáva z písomnej časti ( ďalej len “ teoretická časť “ ), jazdy na autocvičisku a jazdy v premávke ( ďalej len “ praktická časť “ )

 1. ) PODMIENKY DOPLNKOV A KURZOV

4.1 ) Vodičský kurz „GARANTOVANÝ PROfesionál“ garantuje uchádzačovi v prípade neúspechu na poslednej záverečnej skúške, možnosť absolvovať nový vodičský kurz zadarmo.  Podmienky garancie sú nasledovné: Uchádzač sa zaväzuje vykoná pred prihlásením na každú záverečnú skúšku Generálny elektronický test s hodnotením – prospel 4x, Generálny praktický test s hodnotením – prospel 1x. V prípade ak uchádzač absolvoval Generálny elektronický test s hodnotením – neprospel, musí absolvovať tento test opäť, najskôr však o 2 dni. V prípade ak uchádzač absolvoval Generálny praktický test s hodnotením – neprospel, je povinný si zakúpiť službu Doplnková jazda 180 a opäť absolvovať tento test. Tak isto sa uchádzač zaväzuje úspešne absolvovať teoretickú časť záverečnej skúšky. Všetky generálne testy má uchádzač v cene kurzu.

4.2 ) Doplnok „AUTOMAT“ ponúka uchádzačovi absolvovať celý základný kurz na vozidle s automatickou prevodovkou. Pre využitie tohto doplnku je potrebné realizovať platbu pred prvou praktickou výučbou.

4.3 ) Vodičský kurz „EXPRESNÝ PROfesionál“ garantuje uchádzačovi špeciálny benefit – záruku absolvovania celého vodičského kurzu do 30 dní od prvej teoretickej výučby. Do uvedeného počtu dní sa nepočíta so záverečnou skúškou. Podmienky garancie sú nasledovné: Uchádzač sa zaväzuje, že bude k dispozícii pre teoretickú a praktickú výučbu každý deň bez prestávky od prvej teoretickej hodiny, len v takomto prípade uchádzač splní podmienku vrátenia časti platby za vodičský kurz. V prípade nedodržania záruky zo strany prevádzkovateľa bude uchádzačovi vrátená platba za vodičská kurz vo výške 50%. Prevádzkovateľ vráti Uchádzačovi časť platby za vodičský kurz prevodom na účet najneskôr do 90 dní od úspešného absolvovania záverečnej skúšky. Platba sa taktiež nevráti, ak už uchádzač absolvoval 80% teoretickej a praktickej výučby dokopy spolu do 30 dní od prvej teoretickej výučby. Tento špeciálny benefit je platný a uchádzač si ho môže nárokovať len v období keď je uvedený v cenníku kurzov.

4.4 ) Vodičský kurz „FLEXIBILNÝ PROfesionál“ garantuje uchádzačovi individuálny prístup a flexibilné prispôsobenie výučby časovým možnostiam uchádzača.

4.5) Vodičský kurz „ŠTUDENTSKÝ PROfesionál PLUS“ ponúka uchádzačovi špeciálny benefit – záruku absolvovania celého zakúpeného vodičského kurzu do 90 dní od prvej teoretickej výučby. Do uvedeného počtu dní sa nepočíta so záverečnou skúškou. Uchádzač sa zaväzuje, že bude k dispozícii pre teoretickú a praktickú výučbu v každý naplánovaný deň bez prestávky od prvej teoretickej hodiny, len v takomto prípade uchádzač splní podmienku vrátenia časti platby za vodičský kurz. V prípade nedodržania záruky zo strany prevádzkovateľa bude uchádzačovi vrátená platba za vodičský kurz vo výške 50%. Prevádzkovateľ vráti uchádzačovi časť platby za vodičský kurz prevodom na účet najneskôr do 90 dní od úspešného absolvovania záverečnej skúšky. Platba sa taktiež nevráti, ak už uchádzač absolvoval 80% teoretickej a praktickej výučby dokopy spolu do 90 dní od prvej teoretickej výučby. Tento špeciálny benefit je platný a uchádzač si ho môže nárokovať len v období keď je uvedený v cenníku kurzov.

4.6) Doplnok „Doplnková jazda 90“ ponúka uchádzačovi pokračovať vo výcviku ešte pred prvou záverečnou skúškou. Prípadne po prvej alebo druhej neúspešnej záverečnej skúške. Maximálna dĺžka trvania doplnku je 90 min.. Pre využitie tohto doplnku je potrebné realizovať platbu najneskôr v deň absolvovania jazdy.

4.7) Doplnok „Doplnková jazda 180“ ponúka uchádzačovi pokračovať vo výcviku ešte pred prvou záverečnou skúškou. Prípadne po prvej alebo druhej neúspešnej záverečnej skúške. Maximálna dĺžka trvania doplnku je 180 min.. Pre využitie tohto doplnku je potrebné realizovať platbu najneskôr v deň absolvovania jazdy.

4.8 ) Doplnok “ Doplnková jazda 270 “ ponúka uchádzačovi pokračovať vo výcviku ešte pred prvou záverečnou skúškou. Prípadne po prvej alebo druhej neúspešnej záverečnej skúške. Maximálna dĺžka trvania doplnku je 270 min.. Pre využitie tohto doplnku je potrebné realizovať platbu najneskôr v deň absolvovania jazdy.

4.9 ) Doplnok “ Doplnková jazda 450 “ ponúka uchádzačovi pokračovať vo výcviku ešte pred prvou záverečnou skúškou. Prípadne po prvej alebo druhej neúspešnej záverečnej skúške. Maximálna dĺžka trvania doplnku je 450 min.. Pre využitie tohto doplnku je potrebné realizovať platbu najneskôr v deň absolvovania jazdy.

4.10 ) Doplnok “ PRO´LEARNING “ ponúka uchádzačovi prístup k rozsiahlym, kvalitným výučbovým materiálom v elektronickej podobe dostupnej na internetovej stránke prevádzkovateľa. Pre využitie tohto doplnku je potrebné realizovať platbu najneskôr pred prvou teoretickou výučbou. Pri tomto doplnku si môže uchádzač uhradenú sumu odpočítať od ceny jeho vodičského kurzu.

4.11 ) Doplnok “ GENERÁLNY ELEKTRONICKÝ TEST “ ponúka uchádzačovi vyskúšať si simulované podmienky teoretickej časti záverečnej skúšky. Pre využitie tohto doplnku je potrebné realizovať platbu najneskôr pred realizáciou testu.

4.12 ) Doplnok “ GENERÁLNY PRAKTICKÝ TEST “ ponúka uchádzačovi vyskúšať si simulované podmienky praktickej časti záverečnej skúšky. Pre využitie tohto doplnku je potrebné realizovať platbu najneskôr pred realizáciou testu. Test trvá minimálne 20min. alebo pokiaľ skúšobný komisár Prevádzkovateľa nevyhodnotí test ako prospel/neprospel.

4.13 ) Doplnok “ KURZ PRVEJ POMOCI “ potrebuje uchádzač absolvovať aby mohol byť prihlásený na záverečnú skúšku. Pre využitie tohto doplnku je potrebné realizovať platbu najneskôr pred realizáciou kurzu.

4.14 ) Prevádzkovateľ môže vyhodnotiť absolvovanie niektorých doplnkov hodnotením “ prospel “ alebo “ neprospel “ . V prípade hodnotenia “ prospel “ môže byť uchádzač prihlásený na záverečnú skúšku.

4.15 ) Doplnky je možné zakúpiť len ku vodičským kurzom.

4.16 ) Uchádzač je povinný absolvovať pred prihlásením na záverečnú skúšku niektoré povinné doplnky podľa aktuálne platného cenníka. Niektoré povinné doplnky môžu byť už zahrnuté v cene vodičského kurzu.

5.) POVINNOSŤ UCHÁDZAČA

5.1 ) Uchádzač je povinný pred každou výučbou priložiť “ EČK “ k čítaciemu zariadeniu aby bol riadne označený začiatok výučby.

5.2 ) Uchádzač je povinný po každej výučbe priložiť “ EČK “ k čítaciemu zariadeniu aby bol riadne označený koniec výučby.

5.3 ) Uchádzač je povinný prichádzať na výučbu v presne stanovený, dohodnutý deň, dátum a čas.

5.4 ) Uchádzač pri nesplnení povinností z bodu 5.1 ) je povinný strpieť rozhodnutie prevádzkovateľa, že sa výučba neuskutoční a uhradiť náklady na výučbu vo výške 20,- EUR

5.5 ) Uchádzač je povinný v prípade poškodenia alebo straty “ EČK “ uhradiť prevádzkovateľovi náhradu vzniknutej škody vo výške 20,- EUR

5.6. ) Uchádzač je povinný uhradiť prevádzkovateľovi povinné poplatky potrebné pre prihlásenie na záverečné skúšky podľa aktuálne platného cenníka. Niektoré povinné poplatky môžu byť už zahrnuté v cene kurzu

5.7 ) Uchádzač je povinný najneskôr 24 hodín vopred oznámiť svoju neúčasť na dohodnutej výučbe. Pri porušení tejto povinnosti je uchádzač povinný uhradiť náklady na výučbu vo výške 40,- EUR. Neúčasť na výučbe musí uchádzač oznámiť na tel. kontakte prevádzkovateľa +421 948 90 50 30 telefonicky alebo SMS.

5.8 ) Uchádzač je povinný uhradiť vzniknuté náklady spojené s už vykonanou výučbou, ak ukončí svoju účasť na výučbe z vlastného podnetu.

5.9 ) Uchádzač je povinný vrátiť zapožičanú učebnicu v tlačovej podobe, najneskôr v deň záverečnej skúšky, ináč je povinný uhradiť prevádzkovateľovi  náhradu vzniknutej škody vo výške 20,- EUR .

5.10 ) Uchádzač je povinný uhradiť prevádzkovateľovi doplnky, o ktoré prejaví záujem alebo ktoré sú povinné, tak ako je to stanovené v týchto VOP pri jednotlivých doplnkoch podľa aktuálneho platného cenníka. Niektoré doplnky môžu byť už zahrnuté v cene kurzu.

5.11 ) Uchádzač si môže uplatniť zľavu na cenu kurzu vo výške niektorého z doplnkov, ktorý je alebo môže byť zahrnutý v cene kurzu, po zrealizovaní platby za doplnok.

6.) POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

6.1 ) Prevádzkovateľ je povinný viesť výučbu podľa predpísanej učebnej osnovy.

6.2 ) Prevádzkovateľ je povinný, po uhradení kurzu alebo aspoň prvej splátky, zabezpečiť bezplatne uchádzačovi “ EČK “

6.3 ) Prevádzkovateľ je povinný, po uhradení sumy za poškodenie alebo stratu “ EČK “, zabezpečiť uchádzačovi novú “ EČK “.

7.) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 ) Uchádzač sa zaväzuje plniť tieto VOP a zároveň súhlasí s týmito VOP pre úspešné získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu.

7.2 ) Uchádzač poskytuje v zmysle ustanovenia §11 zákona 122/2013 z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej len “ zákon “ ) prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedených osobných údajov v dohode a to na evidenčné, organizačné, administratívne a marketingové účely ( ďalej len “ súhlas “ ). Súhlas uchádzač udeľuje na dobu 5 rokov a môže ho kedykoľvek odvolať. Uchádzač vyhlasuje, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby a bol informovaný v zmysle ustanovenia § 15 a § 28 o následkoch zákona. Uchádzač zároveň vyhlasuje, že poskytnuté údaje, informácie o sebe sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá uchádzač v zmysle §68 ods. 7 písm. B) zákona. Zároveň uchádzač poskytuje súhlas so sprístupnením, poskytnutím a so spracovaním osobných údajov v rozsahu tohto súhlasu sprostredkovateľom a to teda prevádzkovateľom.

7.3 ) Uchádzač kurzu súhlasí, aby fotografické a filmové zábery zhotovené s jeho vedomím počas výučby boli v prípade potreby použité na marketingové účely prevádzkovateľa ( môžu byť zverejnené na internetovej adrese, sociálnych sieťach prevádzkovateľa, iných personálne prepojených subjektov alebo iných obchodne prepojených subjektoch) .

7.4 ) Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté na majetku alebo zdraví uchádzača, ktoré vznikli počas výučby.

7.5 ) Uchádzač vyhlasuje, že si VOP prevádzkovateľa pred uzatvorením dohody poriadne prečítal a ich obsahu porozumel a vyjadruje s nimi súhlas.